การอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก

                    วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณฐพรภัทร์ อินทร์ศิริพงษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรมขยายผลการอบรมเชิงปฏิบัติการวิศวกรสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก โดยมีอาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน เพื่อนำความรู้ และทักษะมาใช้ในการขยายผล การลงพื้นที่ในและสร้างเครือข่ายวิศวกรสังคม

                    วันที่ 1 ธันวาคม 2563 มีการลงพื้นที่ สำรวจและใช้เครื่องมือวิศวกรสังคมจริงในชุมชนโพรงมะเดื่อ จังหวัดนครปฐม

                    และในวันที่ 2 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี เข้ารับฟังการนำเสนอผลงานจากนักศึกษา พร้อมกับท่านองคมนตรี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ และทีมผู้บริหารทั้ง 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ และผู้ว่าราชการทั้ง 4 จังหวัด เพื่อ ร่วมกัน รับฟัง และขยายผล สร้าง นักศึกษาในการเป็นวิศวกรสังคม ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภูมิภาคตะวันตก ต่อไป