Accessibility Tools

บัณฑิตวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                    วันที่ 24-25 พ.ย. 2563 อาจารย์ ดร.นาวิน คงรักษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม