Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดนิทรรศการกิจกรรม ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

                    เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานบนเวทีในนิทรรศการ ARIT Green DIY ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และมีนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและแนวคิด 3R และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ณ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจ สามารถเข้าเยี่ยมชมได้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 นี้

                    โดยกิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มีนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 5 ทีม ผลการประกวด ดังนี้ ตู้แยกเหรียญอัตโนมัติ หมอนจากหลอด ร่มจากสิ่งเหลือใช้ ตู้เซฟจากกล่องลัง และถังขยะจากเศษผ้า

ผลการประกวด
รางวัลชนะเลิศอันดับ ที่ 1 คือ ผลงาน : หมอนจากหลอด
รายชื่อนักศึกษา
1. นางสาวชลลดา มั่นคง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
2. นายมารุต ทองจุนเจือ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
3. นายวรเมธ มหาชัย ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 1 คือ ผลงาน : ตู้แยกเหรียญอัตโนมัติ
รายชื่อนักศึกษา
1. นางสาวศิวนาถ แดงต้อมยุทธิ์ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
2. นางสาวญาณกร มั่นคง ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
3. นางสาวกอบเกื้อ บุตรสีดา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2 คือ ผลงาน : ตู้เซฟจากกล่องลัง
รายชื่อนักศึกษา
1. นางสาวณัฐรัชต์ ล าพาย ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
2. นางสาวภัทราภรณ์ เจียมประสูตร์ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์
3. นางสาวสุธารินี เอี่ยมสะอาด ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์