Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา

                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาจารย์ที่ไม่มีคุณวุฒิทางการศึกษา ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน พ.ศ. 2563 ณ ธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมี รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ.พเยาว์ ยินดีสุข และ ผศ.สุรางค์ มันยานนท์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้