Accessibility Tools

นักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู

                    วันที่ 19-20 กันยายน 2563 อาจารย์ ดร. เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดี พร้อมนักศึกษาโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่นักศึกษาครู ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น(EnrichmentProgram)ของเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม