Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) ประจำปีการศึกษา 2563

                    วันพุธที่ 16 กันยายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรม ประกวดดาว-เดือน (ดาว) (ชมจันทร์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันพุธที่ 16 กันนายน 2563 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์