Accessibility Tools

โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา

                   เมื่อวันที่ 16 -17 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล แอร่มหล้า รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์ และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา โดย ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รองกิจการนักศึกษาทุกคณะ ผู้อำนวยการกองพัฒนา ทีมงานกองพัฒนานักศึกษาและ หอพัก และผู้นำนักศึกษาทุกคณะและองค์การกลาง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อทราบทฤษฎีพื้นฐานการให้คำปรึกษา ด้านจิตวิทยา วิทยากร โดย คุณฉันท์ธนิตถ์ สิมะวรางกูร ณ ห้องประชุมบัววัฒนา รีสอร์ตอำเภอ สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี