Accessibility Tools

สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า

                    เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2563 สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร ร่วมกับ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "ผลิตภัณฑ์อาหารจากหน่อไม้เพื่อเพิ่มมูลค่า" ให้กับกลุ่มชุมชนตะโกล่าง โดยมีผลิตภัณฑ์หน่อไม้ 5 ชนิดได้แก่ หน่อไม้ปรับกรด หน่อไม้ดองเต้าเจี้ยว กิมจิหน่อไม้ หน่อไม้โป๊ว และหน่อไม้หยอง โดยมีวิทยากรจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.สวรรยา ปัญญานันท์