คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนบทความ และกิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนตำรา

        ระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ การพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 อบรมการเขียนบทความ และกิจกรรมที่ 2 อบรมการเขียนตำรา ณ ห้องประชุมราชาวดี วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติอย่างสูงจาก ศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ


    
  ที่มา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์