Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดพิธีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564

        วันที่ 1 เมษายน 2565 ผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2564  ณ อาคารสถาบันวิชาการและภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเมืองราชบุรี ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญและผูกข้อมือให้กับนักศึกษาสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนากลุ่มแนะนำประสบการณ์และแนวทางการทำงานในบทบาทวิชาชีพสาธารณสุข บทบาทวิชาชีพการแพทย์แผนไทย และบทบาทวิชาชีพครูมวยไทย


     
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร