Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์จัดโครงการการสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชีวิตครู สพฐ. ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

        วันที่ 29 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง รองคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประธานเปิดการสัมมนาปฐมบทแห่งวิถีชีวิตครู สพฐ. ให้กับนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น ณ ห้อง 417 อาคาร 4 คณะครุศาสตร์

  ที่มา : คณะครุศาสตร์