Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการอบรมสัมมนา NFT พลิกโลกสินทรัพย์ติจิทัล สู่การสร้างรายได้วิถีใหม่

        วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาจารย์ ดร .บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนา NFT พลิกโลกสินทรัพย์ติจิทัล สู่การสร้างรายได้วิถีใหม่ โดยมีอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ร่วมพิธี นางสาวแก้วตา เวชโช นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ในนามฝ่ายจัดโครงการอบรมสัมมนากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ซึ่งในการจัดโครงการอษรมสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ รายวิชาการสัมมนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของนักศึกษาชั้น ปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ NFT และสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อสร้างรายได้ในโลก และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมถึงการต่อยอดพัฒนาทักษะด้านการออนไลน์ในการหารายได้ระหว่างเรียนได้ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีนางสาวนิศากานต์ หิมพล เจ้าของเพจ facebook: NFT สำหรับมือใหม่ By พี่โมมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องของสินทรัพย์ดิจิทัล หรือ NFT และสามารถนำไปสร้างสรรค์ผลงานของตนเองเพื่อสร้างรายได้ในโลกให้กับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร