Accessibility Tools

วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา

        วันที่ 18 มี.ค. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรถพล อุสายพันธุ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในการประชุมโครงการ “ปริญญาในค่ายมวย” ปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย อาจารย์บารมี ชูชัย ประธานสาขาวิชามวยไทยศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องการเรียนการสอนทางไกล (Distance Learning) อาคารสถาบันวิชาการและวิจับภูมิปัญญาไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมืองราชบุรี


   
  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย