คณะครุศาสตร์จัดโครงการอบรมหลักการและแนวคิดในการทำข้อสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) ในรูปแบบออนไลน์

         วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ จัดโครงการอบรมหลักการและแนวคิดในการทำข้อสอบเพื่อขอใบประกอบวิชาชีพครู (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3) (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จรินทร์ งามแม้น อาจารย์ต้นสาย แก้วสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภัสสร บัวรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กำธร ไพจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนิดา สาระติ อาจารย์สมถวิล คัมมกสิกิจ อาจารย์ธิติ นวพันธ์ และอาจารย์ ดร.ปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร เป็นวิทยากรในครั้งนี้

  ที่มา : คณะครุศาสตร์