Accessibility Tools

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับโรงเรียนสาธิตฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อทักษะชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

                  เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาหารเพื่อทักษะชีวิตและอาชีพ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และประสบการณ์ในการแปรรูปอาหารพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตอบสนองการดำรงชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ต่างกันไป นำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการในงานอาชีพได้ในอนาคต ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี