Accessibility Tools

ทีมอาจารย์คณะวิทยาการจัดการร่วมเปิดสวนล้อมรักษ์เตรียมขับเคลื่อนโครงการ U2Tหินกอง เฟส2

         วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.นงลักษณ์ เพิ่มชาติ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ผศ.สุนิสา โพธิ์พรม อาจารย์ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีและทีมงาน U2T หินกองร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เปิดสวนล้อมรักษ์ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ โคกหนองนาโมเดล ภูมิปัญญาขนมไทย ณ บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 10 ต.หินกอง อ.เมืองจ.ราชบุรี โดยนายอรรถพล พระลักษณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหินกองเป็นประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งมีนายวิษณุ นิ่มนวล ประธานศูนย์และคณะให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชม พร้อมร่วมทำนาโยนภายในศูนย์

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร