Accessibility Tools

คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.จัดโครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning (วิจัยเชิงปฏิบัติการ)

         วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.จัดโครงการพัฒนาทักษะจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning  (วิจัยเชิงปฏิบัติการ) อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ Active Learning  นักศึกษาครูรักษ์ถิ่น รุ่นที่  1 เฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ และห้องประชุมฉัตรฟ้า ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ โดยทีมวิทยากรจาก CREATIVITY CULTURE & EDUCATION และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงและมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้กับนักศึกษาครูรักษ์ถิ่นระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร