ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรกลุ่มออร์การ์โนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี

         วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตรจังหวัดราชบุรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ตั้งหน่วยบริการตรวจสอบสารเคมีตกค้างในสินค้าทางการเกษตรกลุ่มออร์การ์โนฟอสเฟต คาร์บาเมท และไพรีทรอยด์ ด้วยชุดทดสอบสำเร็จรูป และการตรวจสอบอาหารแปรรูปและพารามิเตอร์อื่นๆ เช่น ตรวจสารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ ตรวจสอบการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์โดยวิธี Swab test ณ ตลาดเกษตรกรราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้สุ่มตรวจสินค้าที่จำหน่ายในตลาดนี้ ผลการตรวจของตัวอย่างที่สุ่ม มาทางศูนย์ฯ ได้แจ้งผู้จำหน่ายและผู้จัดการฝ่ายการตลาดเพื่อรับทราบผลแล้วค่ะ
        
การนี้ทางศูนย์ยังได้จัดการทดลองปฏิบัติการภาคสนามให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ในการบูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาเคมี และวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์กับการปฏิบัติจริง ซึ่งเป็นการสนับสนุนพันธกิจของศูนย์ฯ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรปลอดภัยให้แก่เยาวชนและประชาชน 
         ทางศูนย์ฯ ขอขอบคุณท่านดวงสมร พฤฑธิกุล เกษตรจังหวัดราชบุรี คุณสุพัฒน์ อ่อนคง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และบริการ คุณนันทิกา จูเมฆา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ที่มาให้การต้อนรับทีมงาน และรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ นายพัฐจักร พร้าวไธสง ในการนำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

  ที่มา : ศูนย์ตรวจสอบสินค้าเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง