คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุม PLC การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online

         เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจัดประชุม PLC การสอนปฏิบัติการในช่วงการเรียนการสอน online

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี