คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ

         เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมPlC ระดับคณะฯ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ (1138)

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ