อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปหน่อไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี

         วันที่ 19 มกราคม 2565 อาจารย์ ดร. สวรรยา ปัญญานันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เป็นวิทยากรบรรยาย และอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปหน่อไม้ ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี ในกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร โดยจัดอบรมให้กับ กลุ่มผู้ผลิตอาหารปลอดภัยตำบลเบิกไพร ในกิจกรรมนี้สาขาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหารได้ร่วมจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณภายใต้โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร โภชนาการ และความปลอดภัยอาหารสู่ท้องถิ่น งบประมาณยุทธศาสตร์ฯ 2565 โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรมบริการวิชาการครั้งนี้ด้วย

  ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี