Accessibility Tools

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)"

         ระหว่างวันที่ 18-21 มกราคม 2565 สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 7 หัวข้อ "แพทย์แผนไทยในสังคมวิถีใหม่ (Thai Traditional Medicine in New Normal Society)" ซึ่งมีนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานและอาจารย์ร่วมเป็นกรรมการประเมินผลงาน โดย คณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้  และในพิธีปิด คณบดีคณะแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กล่าวปิดการประชุมวิชาการ จากนั้นคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กล่าวรับช่วงการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการฯ ครั้งที่ 8 ในปี พ.ศ. 2567 

  ที่มา : วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย