ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565

          ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาร่วมชมการประกวดนักศึกษาต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยตัวแทน ผู้ชนะเลิศ การประกวดนักศึกษาต้นแบบของแต่ละคณะ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 21 กันยายน 2565 13 .00 น . เป็นต้นไป

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 08.jpg 09.jpg

10.jpg 11.jpg 12.jpg

13.jpg
   

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา