Accessibility Tools

แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง (ปรับปรุง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๗ ห้อง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ