แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน 7 ห้อง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

โครงการ ครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนมาตรฐานคณะครุศาสตร์ จำนวน ๑ ห้อง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ