แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์รถอีแต๋นบรรทุก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อรถยนต์รถอีแต๋นบรรทุก จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ