แบบเปิดเผยราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
โครงการ จัดซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 1 ระบบ

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ