ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน ๑ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

                    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น
                    เครื่องทดสอบหาค่ารอยร้าวภายในเหล็กแบบไม่ทำลาย จำนวน ๑ ห้อง จำนวน ๑ โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ (ขายส่ง,ขายปลีก.ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารพัสดุ