ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้

ประกาศสํานักงานอธิการบดี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

                    ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีโครงการ ซื้อตู้เก็บเอกสาร 3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
                    ตู้เก็บเอกสาร
3 ลิ้นชัก จํานวน 3 ตู้ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด (ขายปลีก ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 19,260.00 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : กองนโยบายและแผน