สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ”

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำการคัดเลือกหนังสือน่าอ่าน 8 เล่ม ในหัวข้อบรรณารักษ์แนะนำหนังสือน่าอ่าน EP. 17 ว่าด้วยเรื่อง “หนังสือน่าอ่าน สาขาวิชาการจัดการ” มีรายชื่อหนังสือดังต่อไปนี้

          1. การจัดหาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ในยุคพลิกผัน  รายละเอียด
          2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  รายละเอียด
          3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  รายละเอียด
          4. หลักการ กลยุทธ์และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับนานาชาติเพื่อความเป็นเลิศ  รายละเอียด
          5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ   รายละเอียด
          6. การวางแผนทรัพยากรมนุษย์  รายละเอียด
          7. พฤติกรรมองค์การ  รายละเอียด
          8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  รายละเอียด

          สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ คลิกที่ https://matrix.mcru.ac.th
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ: งานยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 โทร. 032-720536 ต่อ 1602
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำเคาเตอร์บริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)
          ☎️ ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการสืบค้นหนังสือ: งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ โทร. 032-720536 ต่อ 1608
          🏢 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่บรรณรักษ์ ประจำชั้น 4 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

  รายละเอียด

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ