เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์

                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (Muban Chombueng Rajabhat University) โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษหลักสูตร เสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เริ่มตั้งแต่บัดนี้ - 16 พฤษภาคม 2565 ทำงานควบคู่กับการเรียนก็จบปริญญาตรีได้

                   กลุ่มไลน์ผู้สมัครเรียน https://line.me/R/ti/g/GldVo2McT9
                   สมัครเรียนภาคพิเศษ http://tqf.mcru.ac.th/admismcru/index.jsp
                   Page Facebook ภาคพิเศษจอมบึง เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ https://www.facebook.com/Weekend.Student.Program.MCRU
                   Page Facebookสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://www.facebook.com/acdmmcru
                   เว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://academic.mcru.ac.th/
                   เรียนทุกวันเสาร์และอาทิตย์ มีรูปแบบการเรียนทั้ง Online และ On-Site  11 หลักสูตร/สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในภาคพิเศษปี2565 มีดังนี้
                   -สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
                   -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่ จอมบึง)
                   -สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (เรียนที่ เมืองราชบุรี)
                   -สาขาวิชานิติศาสตร์ (เรียนที่ จอมบึง)
                   -สาขาวิชานิติศาสตร์(เรียนที่ เมืองราชบุรี)
                   -สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
                   -สาขาวิชาการตลาด
                   -สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัล
                   -สาขาวิชาการบัญชี
                   -สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรมสื่อ
                   -สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
                   -สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
                   -สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
                   -สาขาวิชาเทคโลยีโยธาสถาปัตยกรรม
   

 

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน