ประกาศโรงเรียนสาธิตฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

                      ตามประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ฉบับลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก) โดยรับสมัครตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม  2565 ไปแล้วนั้น

                      โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบสอบคัดเลือก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบคัดเลือกมีดังต่อไปนี้


 ประกาศ ณ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด

     

  ที่มา : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง