ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์เป็นนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 ตรวจสอบรายชื่อแยกตามสาขาวิชาและสัมภาษณ์ออนไลน์ วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565


 ประกาศ ณ 21 มกราคม พ.ศ. 2565

 

   รายละเอียด

     

  ที่มา : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน