Accessibility Tools

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดไฟล์งานวิจัย วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          ช่องทางการดาวน์โหลดไฟล์ และสืบค้นเอกสารเพิ่มเติม
          Link : งานวิจัย
          Link : วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
          สืบค้นงานวิจัยอื่นๆได้ที่ https://tdc.thailis.or.th/tdc

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท