สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน 2564”

           สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแนะนำวารสารน่าอ่าน “ประจำเดือนกันยายน 2564”

           🔹 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
           🔹 วารสารวิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2564
           🔹 วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีที่ 16 ฉบับที่ 57 กรกฎาคม – กันยายน 2564
           🔹 วารสารประชาคมวิจัยและนวัตกรรม ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 เมษายน – มิถุนายน 2564
           🔹 วารสารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปีที่ 63 ฉบับเดือน กันยายน – ตุลาคม 2564
           🔹 วารสารมานุษยวิทยา ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2564
           บริการช่วยการค้นคว้า บทความวิจัย บทความวิชาการ และ ยืมวารสาร หนังสือพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องออนไลน์
           ติดต่อสอบถาม : ฝ่ายวารสารหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง โทร. 032-720536 ต่อ 1601 หรือติดต่อโดยตรงได้ที่ คุณอำนวย บุญณรงค์ บรรณารักษ์ประจำเคาน์เตอร์บริการวารสาร และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการฯ (ห้องสมุด)

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ