Accessibility Tools

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ 5/2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลอกบุคลากรเงินรายได้ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จำนวน ๒ อัตรา ดังนี้

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล