Accessibility Tools

ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ ตำแหน่งนิติกร
สังกัดงานวินัยและนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
(ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
                    ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกมารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงาน ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียด

 

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล