Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตฯ เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหาคัดกรอง รุ่นที่ 4

    วันที่ 8 กันยายน 2565 คณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตฯ เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหาคัดกรอง รุ่นที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมจาก คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กศส.) ตัวเเทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตัวเเทนจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และตัวเเทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาการทำงานร่วมกันของสถาบันผลิตฯ เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหาคัดกรอง รุ่นที่ 4 ในระหว่างวันที่ 8 - 9 กันยายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษา และบ้านไร่รัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220909_7.jpg

 
  
  ที่มา : คณะครุศาสตร์