ประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript

     วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินงานจัดวางระบบการดิจิทัลทรานสคริป Digital Transcript โดยผศ.วิจารณ์ สงกรานต์ ผู้อำนวยการโรงเรียสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนพร้อมคณะร่วมประชุมณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยมีทีมอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่นำร่องวางระบบ Digital Transcriptประชุมแลกเปลี่ยนกระบวนการของการดำเนินงาน Digital Transcript กับคณะทำงานของมหาวิทยาลัยผ่านทางออนไลน์ และจะเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการจัดทำ Digital Transcript ให้กับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ทั้งการถ่ายทอดประสบการณ์ และการสนับสนุนด้านเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการขยายผลโครงการให้ประสบความสำเร็จในวงกว้าง ซึ่งDigital Transcript จะช่วยลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบกระดาษได้อย่างสิ้นเชิ ด้วยการออกเอกสารในรูปแบบดิจิทัลได้สำเร็จ สอดรับการขับเคลื่อนแวดวงการศึกษาไทยสู่ยุคดิจิทัลขานรับตามมติคณะรัฐมนตรีให้เดินหน้าผลักดันสู่รัฐบาลดิจิทัลให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อยกระดับสังคมไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220623_1.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร