โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

     วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ภาวะผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และหัวหน้าหน่วยงานร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมเอราวัณ เดอะ เลกาวี รีเวอร์แคว รีสอร์ท อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ซึ่งงานบริหารบุคคล สำนักงานอธิการบดีจัดขึ้นเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านภาวะผู้นำ  โดยเน้นด้านบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร ด้านการตัดสินใจและด้านการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำความรู้และทักษะด้านภาวะผู้นำไปประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกับผู้เข้าร่วมสัมมนาและวิทยากร ซึ่งมีนายบุญสืบ ปัญญา กรรมการผู้จัดการสถาบันที่ปรึกษาและพัฒนา ไอทิม บริษัท ไอ-ทิม จำกัด และนางสาวศศิรัศมิ์ ทิพย์บุญแย้มทีมงานร่วมเป็นวิทยากรการอบรมให้กับผู้เข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2565

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 20220620_6.jpg

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร