พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยในกลุ่มฯโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย

     วันที่ 19 มิถุนายน 2565 ผศ. ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดซ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงกับค่ายมวยในกลุ่มฯโครงการการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ ปริญญาในค่ายมวย โดยผศ.อรรถพล อุสายพันธ์ รองอธิการบดีฯ ผศ.ดร.สำราญ สุขแสวง คณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย พร้อมคณะอาจารย์ และผู้จัดการ เจ้าของค่ายมวยร่วมในพิธีณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ด้วยปัจจุบันได้มีกลุ่มนักมวยเป็นจำนวนมากที่อยู่ในค่ายมวยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เพื่อเป็นคุณสมบัติที่จะไปประกอบอาชีพเป็นครูมวยไทยในต่างประเทศหรือนำไปประกอบอาชีพในด้านอื่น ๆ แต่กลุ่มนักมวยที่กล่าวมานี้ไม่สามารถที่จะมาเรียนในสถานศึกษาได้ เนื่องจากจะต้องทำการฝึกซ้อมในค่ายมวยที่อาศัยอยู่เป็นประจำที่เป็นอาชีพหลักในการสร้างรายได้จากการชกมวย และเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลการแข่งขัน ทำให้นักมวยไม่สามารถที่จะมาเรียนในสถานศึกษาได้ ทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวพร้อมจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับเครือข่ายค่ายมวยที่เข้าร่วมโครงการ

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 20220620_4.jpg

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร