รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนนักศึกษาโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่3 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสร้างโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา

     วันที่ 18 มิถุนายน 2565 ที่ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามมอบทุนโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2565 พร้อมบรรยายกับการ พัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงกล่าวต้อนรับ ซึ่งมีดร.กมล คล้ายรอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รังสฤษฏ์ อินทรโม คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กศส.) ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เขต 2 พร้อมคณะกรรมการโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ผู้บริหารสถานศึกษาและเครือข่ายร่วมในพิธี
     สำหรับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและเสริมสร้าง พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับการศึกษาหรือพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพาตนเองในการดำรงชีวิตได้ รวมถึงดำเนินการหรือจัดให้มีการศึกษาวิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมหรือสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู ตามโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 20220620_2.jpg

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร