ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานักศึกษารับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมอาจารย์ที่ปรึกษาเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษานักศึกษารับเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565 โดยผศ.ณิภารัตน์ บุญกุล รองอธิการบดีฯ อาจารย์ดร.จิรากร เฉลิมดิษฐ รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และคณะอาจารย์ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220618_1.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร