คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดติดเนื้อมะขามป้อมจากสิ่งประดิษฐ์เครื่องต้นแบบแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยการทำผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพเพื่อส่งเสริมรายได้และลดต้นทุนให้ชุมชนท้องถิ่น

     วันที่ 16 มิถุนายน 2565 อาจารย์จันทิมา ดรจันทร์ใต้ รองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการใช้ประโยชน์ส่วนเหลือของเมล็ดติดเนื้อมะขามป้อมจากสิ่งประดิษฐ์เครื่องต้นแบบแยกเมล็ดมะขามป้อมด้วยการทำผลิตภัณฑ์ชาสุขภาพเพื่อส่งเสริมรายได้และลดต้นทุนให้ชุมชนท้องถิ่น ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยเป็นการบูรณาการการบริการวิชาการร่วมกันของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นเพื่อการต่อยอดการถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้ประโยชน์ส่วนเหลือเมล็ดมะขามป้อมติดเนื้อให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อการต่อยอดการแลกเปลี่ยนทักษะการแยกเมล็ดมะขามป้อมแบบดั้งเดิมกับสิ่งประดิษฐ์ที่ถูกปรับปรุงตามข้อเสนอแนะร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ในกระบวนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน โดยอาจารย์ดร.โกเมศ กาบแก้ว ผศ.ดร.สุเมธ ลิปิโรจนพงศ์ จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผศ.ดร.ชนกภัทร ผดุงอรรถ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการแปนรูปอาหาร นางวันทนา นาคสินธ์ จากศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษา ศิษย์เก่าร่วมเป็นวิทยากรให้กับเกษตรกร และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220616_5.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร