วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย และการป้องกันมิจฉาชีพในโลกออนไลน์”

     วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงวัย และการป้องกันมิจฉาชีพในโลกออนไลน์” เพื่อให้ให้กับผู้สูงอายุรู้เท่าทันสื่อและการรับสื่ออย่างมีสติ ตามโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะผู้สูงอายุด้วยศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ณ เทศบาลเมืองจอมพล โดยมีการ วิทยากรโดย อาจารย์ภณิชชา จงสุภางค์กุล รองคณบดีวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทยแผนไทย และนายเอกรวี ครุฑางคะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยทางวิทยาลัยมวยไทยศึกษาและการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการให้ความรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ สื่อโซเชียลมีเดีย พร้อมการเตรียมรับมือและการป้องกันเหตุอันเกิดจากมิจฉาชีพ ในรูปแบบต่างๆ ทางสื่อสังคอมออนไลน์ ให้กับผู้สูงอายุที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220616_4.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร