มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมกับวัฒนธรรม จ.ราชบุรีและภาคีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดำเนินงานวิจัยการจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่นฯ

        วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมมูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก บ้านห้วยกระบอก ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการดำเนินงานวิจัยและสนับสนุนกิจกรรมทางวัฒนธรรมชุมชน ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง“การจัดการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยทุนพหุวัฒนธรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนภายใต้ฐานคิดรักษ์ท้องถิ่น: ชุมชนโบราณย่านตลาดเก่าห้วยกระบอกรอยต่อ 3 จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี และนครปฐม โดยมีดร.นภสร โศรกศรี วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี  ผู้แทนเกษตรจังหวัดราชบุรี นางยุพิน เศรษฐศักดาศิริ พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นางสาวปิยพัชร์  วงศ์โดยหวัง  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ดร.เตือนใจ รักษาพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 นายณภัทร เอมอ่อน นายอำเภอบ้านโป่ง ว่าที่ร้อยโท อรรถชล ทรัพย์ทวี นายอำเภอกำแพงแสน นายอนุชา หอยสังข์ นายอำเภอท่ามะกา นายชูเกียรติ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก นายธรรมรัตน์ วงษ์พิทักษ์โรจน์ นายกมนตรีตำบลกรับใหญ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสนามแย้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มูลนิธิประโยชน์มวลชนห้วยกระบอก และชมรมจีนแคะห้วยกระบอกรวม 14 หน่วยงานร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220520_4.jpg


ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร