ทีมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามศึกษาดูงาน ด้านผู้นำองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.เชิดชัย ธุระแพง รองอธิการบดีฝ่ายบริการพื้นฐานมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงให้การต้อนรับผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาและคณะ ในโอกาสมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้นำองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ  ซึ่งมีทีมอาจารย์ บุคลากรงานจากกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษาองค์การนักศึกษาของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านผู้นำองค์การนักศึกษาในครั้งนี้

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220510_4.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร