โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็น และทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย

       วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงร่วมจัดการทดสอบรับรองทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากล สำหรับบุคลากรทางการศึกษา โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคกลาง ณ ห้องศูนย์อบรมและทดสอบทักษะทางด้านดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ชั้น 4 อาคารอำนวยการ โดยนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานเปิดโครงการผ่านทางออนไลน์ ซึ่งมีคณะอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยร่วมโครงการระหว่างวันที่10-13 พฤษภาคม 2565

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 20220510_3.jpg

 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร