การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

       วันที่ 9 พฤษภาคม  2565 ผศ.สนิท ชุนดี ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 3/2565 ผ่านทางออนไลน์ โดยมีคณะกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ซึ่งมีวาระพิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย หลักเกณฑ์วิธีการประเมิน เพื่อเทียบตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. /ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหาร หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พ.ศ. ..../ร่างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง จัดตั้งหน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ พ.ศ. ....

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 20220509_5.jpg


 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร