การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565 และมอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

       วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ในโอกาสนี้ อธิการบดีได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

01.jpg 02.jpg 03.jpg

04.jpg 05.jpg 06.jpg

07.jpg 20220509_3.jpg

 
  ที่มา : หน่วยตรวจสอบภายใน